6:

Wspomaganie - szkolenia i narady 2017/2018

Temat narad

Forma

Termin

Osoba odpowiedzialna

Narada inaugurująca nowy rok szkolny: zatwierdzenie planu pracy szkoły

Przydział godzin obowiązkowych
i ponadobowiązkowych, przydział wychowawstw, stan przygotowania szkoły
do nowego roku szkolnego, zapoznanie
z kierunkami polityki oświatowej państwa, wnioskami i planem nauczania

Narada organizacyjna

VIII 2017

Dyrektor

Omówienie zasad i form nadzoru pedagogicznego oraz planu nadzoru pedagogicznego

Narada organizacyjna

IX 2017

Dyrektor

Podsumowanie półrocza

Klasyfikacja śródroczna, wnioski do dalszej pracy, indywidualne kierunki pracy

Narada klasyfikacyjna

I 2018

Dyrektor

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze

Narada analityczna

I 2018

Dyrektor

Narada klasyfikacyjna; podjęcie uchwały RFP w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

Narada klasyfikacyjna

IV 2018

Dyrektor

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2017/2018 - wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz całorocznej pracy nauczycieli

Narada analityczna

IV 2018

Dyrektor

Dyrektor SOSz-W w Trzciance informuje, że opłaty za wyżywienie są naliczane na podstawie kwoty faktycznego wsadu do kotła i ilości posiłków spożytych przez dziecko w danym miesiącu i wynoszą średnio 130 zł miesięcznie.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie wychowawcy nieobecności dziecka pierwszego dnia nieobecności w szkole.
Prosimy o dokonywanie wpłat za wyżywienie do 10 każdego miesiąca.

PZU: 34zł

Rada Rodziców: 40zł


DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/18

2, 3 listopada 2017

2, 4 maja 2018

1 czerwca 2018


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Trzciance - Katarzyna Gągała
Kierownik internatu - Barbara Wodecka
tel. (25) 681 40 91
tel. do biura (25) 681 40 92


Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
w Warszawie
Delegatura w Siedlcach
tel. (25) 632 20 81

Organ prowadzący
Powiat Garwoliński
Ul. Staszica 15 08-400 Garwolin
tel. (25) 684 30 10