Koncepcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Trzciance na lata 2012 - 2017

  Główne założenia koncepcji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Trzciance skupiają się wokół potrzeb edukacyjnych i rozwojowych ucznia a także oczekiwań środowiska lokalnego:

  1. Zapewnienie uczniom odpowiednich warunków rozwoju, właściwej opieki i bezpieczeństwa.
  2. Przygotowanie  do  samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie. Nauka zasad współżycia społecznego, wdrażanie do zachowań prospołecznych.
  3. Umacnianie i rozwijanie ścisłej współpracy z rodziną i środowiskiem lokalnym.

  4. Wspomaganie rozwoju wychowanków poprzez doskonalenie procesu edukacyjnego, właściwą realizację treści podstawy programowej, dostosowanie form i metod pracy do możliwości uczniów.
  5. Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez eksponowanie twórczości wychowanków w ośrodku i poza nim.
  6. Usprawnienie funkcjonowanie uczniów poprzez zapewnienie udziału w odpowiednich zajęciach rewalidacyjnych
  7. Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
  8. Uczestnictwo w życiu kulturalnym i aktywny odbiór dóbr kultury.
  9. Organizowanie wyjazdów i wycieczek krajoznawczych.
  10. Pomoc rodzinie. (Wsparcie materialne i psychiczne.)
  11. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
  12. Pracownicy ośrodka  i rodzice współtworzą i współrealizują koncepcję.

  Realizując koncepcję kierujemy się takimi wartościami jak: szacunek, tolerancja, poczucie własnej wartości, koleżeństwo, życzliwość, współpraca, samodzielność i  odpowiedzialność.

  Program rozwoju SOSzW w Trzciance na lata 2012 - 2017.pdf