WSO
Gimnazjum Specjalnego w Trzciance
 Opracowano na  podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. nr 156, poz. 1046) wraz z późniejszymi zmianami

DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania i klasyfikowania zwane dalej WSO obowiązują w Gimnazjum Specjalnym w Trzciance.
 2. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  2. zachowanie ucznia.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy, postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach lub trudnościach w nauce oraz zachowaniu jak też o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
  2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania,
  3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według przyjętej w szkole skali,

  1. przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
  2. ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru),
  3. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  4. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. WSO jest podstawą do opracowania przez nauczycielizasad przedmiotowego oceniania

DZIAŁ II
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 2

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Powyższe informacje uzyskują :
 4. uczniowie na pierwszych zajęciach przedmiotowych,
 5. rodzice (prawni opiekunowie) od wychowawcy klasy podczas pierwszego spotkania z rodzicami w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, lub w czasie szkolnych zebrań, indywidualnych kontaktów z wychowawcą klasy lub nauczycielem danego przedmiotu,
 6. poprzez udostępnienie WSO w bibliotece szkolnej
 7. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust.1; 2 i 3 wychowawcy i nauczyciele dokumentują odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym.

DZIAŁ III
OCENIANIE Z PRZEDMIOTOW NAUCZANIA
§ 3

 1. Stopień ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciele uczący danego przedmiotu opisują w dzienniku lekcyjnym rubryki – odpowiedzi ustne, aktywność, zadania klasowe, domowe, przygotowanie do lekcji, zgodnie z zasadami przedmiotowego oceniania, aby można było udzielić pełnej informacji rodzicom (prawnym opiekunom) dotyczącej pracy ucznia. Ostatnią rubrykę należy zostawić na wpisanie przewidywanej oceny rocznej (śródrocznej) i oznaczyć ją PO.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch tygodni. Oceny ze sprawdzianów, testów i kartkówek nauczyciele wpisują kolorem czerwonym. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:
  1. uczniowie zapoznają się ze sprawdzonymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,
  2. rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mają wgląd do sprawdzonych prac pisemnych swoich dzieci w szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.
 3. Uczniowie lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację na temat ocen znajdujących się w dzienniku lekcyjnym podczas rozmowy z nauczycielem uczącym danego przedmiotu lub z wychowawcą klasy.
 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie, odnosząc wymagania do podstawy programowej
 5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych
 6. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, zajęć artystycznych i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 7. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona.
 8. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne (roczne) dla ustala się w następujący sposób:
 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się wg poniższej skali stosując następujące ogólne kryteria oceniania. Każdy nauczyciel wypracowuje według poniższych kryteriów ogólnych własne kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny. Ujmuje je w zasadach przedmiotowego oceniania i zapoznaje z nimi uczniów.
Stopień

Stopień wyrażony słownie

Dopuszczalny skrót

Ogólne kryteria ustalania stopni

6

celujący

 

cel.

 

Zakres i jakość wiadomości: wiadomości ściśle naukowe, a ich zakres obejmuje wszystkie treści z podstawy programowej; treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

Rozumienie materiału naukowego: zgodnie z nauką rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: samodzielne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

Kultura przekazywania wiadomości: poprawny język, styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi.

5

bardzo dobry

 

bdb.

 

Zakres i jakość wiadomości: wyczerpujące opanowanie treści z podstawy programowej; wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ.

Rozumienie materiału naukowego: właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości: poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową, kondensacja wypowiedzi na zasadzie zgody

z wymaganiami poszczególnych przedmiotów nauczania.

4

dobry

 

db.

 

Zakres i jakość wiadomości: dobre opanowanie treści z podstawy programowej; wiadomości powiązane związkami logicznymi.

Rozumienie materiału naukowego: poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych inspirowane przez nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości: brak błędów językowych, usterki stylistyczne, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych, język umiarkowanie skondensowany.

3

dostateczny

 

dst.

 

Zakres i jakość wiadomości: zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi.

Rozumienie materiału naukowego: dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości: niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

 

 

2

dopuszczający

 

dps.

 

Zakres i jakość wiadomości: nieznajomość nawet podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione.

Rozumienie materiału naukowego: brak rozumienia podstawowych uogólnień i umiejętności wyjaśniania zjawisk.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

Kultura przekazywania wiadomości: liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.

1

niedostateczny

 

ndst.

 

Zakres i jakość wiadomości: rażący brak wiadomości programowych i jedności logicznej między wiadomościami.

Rozumienie materiału naukowego: zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

Posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami: zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.

Kultura przekazywania wiadomości: bardzo liczne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w mówieniu językiem literackim.

 

  Oceny klasyfikacyjne roczne (śródroczne) wpisuje się w pełnym brzmieniu.

  1. oceny bieżące śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  Bieżące ocenianie postępów edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym dokonuje się według następującej skali i kryteriów ocen:
  a. Doskonale:
  uczeń pracuje w dobrym tempie, kończy rozpoczętą pracę, wykonuje polecenia nauczyciela, samodzielnie wykonuje czynności, zadania wykonuje starannie i dokładnie, jest aktywny, ma własną inicjatywę, zadaje pytania.
  b. Bardzo dobrze:
  uczeń pracuje w dobrym tempie ,najczęściej kończy rozpoczętą pracę, wykonuje polecenia nauczyciela, raczej samodzielnie wykonuje czynności, zadania wykonuje poprawnie, jest aktywny.
  c. Dobrze
  uczeń pracuje w zmiennym tempie, czasem nie kończy rozpoczętej pracy, wykonuje polecenia nauczyciela, potrzebuje pomocy przy wykonywaniu czynności, zadania wykonuje starannie.
  d. Popracuj
  uczeń często nie potrafi wykonać zadania w określonym czasie , czasem nie kończy rozpoczętej pracy, polecenia nauczyciela muszą być wsparte, przy wykonywaniu czynności konieczna jest pomoc, zadania wykonuje niestarannie.
  e. Postaraj się
  uczeń pracuje powoli z przerwami, nie kończy rozpoczętej pracy, wykonuje polecenia nauczyciela wsparte pomocą z jego strony, przy wykonywaniu czynności konieczna jest pomoc, zadania wykonuje niestarannie.
  f. Słabo
  uczeń nie wykonuje zadanej pracy, nie wykonuje poleceń nauczyciela, zadania wykonuje bardzo niestarannie
  19. Bieżące ocenianie postępów edukacyjnych uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym na zajęciach dokonuje się według następującej skali i kryteriów ocen:
  a. Każdego ucznia ocenia się indywidualnie, uwzględniając jego możliwości opanowania wiadomości i umiejętności.
  b. Uczeń w ciągu roku szkolnego zobowiązany jest do :aktywnej pracy na zajęciach prowadzenia zeszytu przedmiotowego odrabiania zadań domowych
  20. Na zajęciach obowiązuje następująca skala ocen:
  a. Pracujesz doskonale:
  Uczeń:
  wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela
  zadania są wykonane samodzielnie, starannie i dokładnie, bezbłędnie
  kończy rozpoczętą pracę
  pracuje w dobrym tempie
  aktywnie uczestniczy na zajęciach
  wykazuje własna inwencję
  wykazuje się dużą wiedzą
  posiada bogaty zasób słów

  b. Pracujesz bardzo dobrze:
  Uczeń:
  wykonuje wszystkie polecenia nauczyciela
  zadania są wykonane samodzielnie ,prawie starannie i dokładnie,
  niekiedy występuje z własna inicjatywą
  kończy rozpoczętą pracę
  pracuje w dobrym tempie
  posiada wiedzę nie wykraczającą poza wymagania
  posiada duży zasób słów
  c. Pracujesz dobrze:
  Uczeń:
  wykonuje polecenia nauczyciela, czasami z niewielka pomocą ,
  nie zawsze ćwiczenia są dokładnie wykonane
  niekiedy nie kończy rozpoczętego zadania
  pracuje w różnym tempie
  d. Pracujesz wystarczająco:
  Uczeń:
  nie potrafi wykonać zadania w określonym czasie
  wykonuje polecenia nauczyciela korzystając z jego pomocy
  często nie kończy rozpoczętej pracy
  zadania wykonuje niestarannie
  pracuje odtwórczo
  e. Postaraj się:
  Uczeń:
  wykonuje zadania z pomocą nauczyciela  pracuje
  powoli, z przerwami
  nie kończy rozpoczętej pracy
  zadania wykonuje bardzo niestarannie
  nie wykazuje chęci pracy na zajęciach
  21. Klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym i sprzężonymi niepełnosprawnościami polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, i ustaleniu oceny opisowej.
  22. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

 1. Nauczyciel podaje uczniom na początku roku szkolnego szczegółowe kryteria ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z jego przedmiotu zgodnych z ogólnymi kryteriami
 2. Ocenę roczną (śródroczną) ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i nadobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.
 3. Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów oraz symbolu „np.” przez nauczycieli dla oznaczenia: „+” aktywnego udziału uczniów w zajęciach, przygotowaniu dodatkowej pracy domowej lub dodatkowego zadania, „-” dla oznaczenia braku zadania domowego, zeszytu, przyborów szkolnych lub innego zadania dodatkowego, „np.”- nie przygotowania się ucznia do zajęć lekcyjnych.
 4. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych w formie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela w PrzedmiotowymOcenianiu.
 5. Nieprzygotowanie nie może dotyczyć zapowiedzianej zgodnie z WSO pracy pisemnej.
 6. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 7. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów.
 8. Za sprawdzian pisemny (klasówkę, kartkówkę) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzany z całą klasą. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego.:
 9. prace klasowe są obowiązkowe dla uczniów.
 10. sprawdziany pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują swoim zakresem treści programowe z dwóch ostatnich lekcji. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie dwa sprawdziany pisemne, w ciągu dnia – jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzenie sprawdzianu pisemnego wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 2 sprawdzianów,
 11. nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację, przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do otrzymania określonej oceny. Sprawdziany bez przygotowanej punktacji nie mogą być przeprowadzane. Do kartkówek nauczyciel nie przygotowuje punktacji,
 12. poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi się odbywać poza lekcjami danego przedmiotu w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz.
 13. jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, może to uczynić w terminie tygodniowym od daty oddania pracy. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu,
 14. stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika. Jeżeli uczeń podczas poprawy sprawdzianu uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności pracy ucznia i nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej,
 15. punktacja sprawdzianów pisemnych :
 16.  

 17. Lp.

  Oceny

  Procenty – udział punktów

  1.

  Niedostateczny

  0 - 20%

  2.

  Dopuszczający

  21% - 40%

  3.

  Dostateczny

  41 %- 55%

  4.

  Dobry

  56% - 70%

  5.

  Bardzo dobry

  71% - 85%

  6.

  Celujący

  86%-100%

DZIAŁ IV
OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW
§ 4

systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych (nie spóźnia się, nie wagaruje),

DZIAŁ V
KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW
§ 5

 

DZIAŁ VI
WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ (ŚRÓDROCZNEJ) OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z OBOWIĄZKOWYCH I DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA.
§ 6

3) nie ma konfliktu z prawem,

DZIAŁ VII
PROMOCJA UCZNIÓW
§ 7

 

DZIAŁ VIII
EGZAMINY POPRAWKOWE
§ 8

DZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1. Wychowawcy klas corocznie na godzinach do dyspozycji wychowawcy - uczniom -oraz na zebraniach z rodzicami - rodzicom i opiekunom prawnym, przedstawiają zasady niniejszego systemu oceniania. Pełny tekst systemu oceniania znajduje się
 2. w bibliotece szkolnej. Nikt nie może powoływać się na nieznajomość zasad oceniania,
 3. klasyfikowania i promowania.
 4. 2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów informowani są o poziomie osiągnięć
 5. edukacyjnych ucznia, postępach i trudnościach w nauce, jego zachowaniu poprzez:
 6. a. spotkania wychowawców klas z rodzicami - wywiadówki śródroczne (zgodnie
 7. z corocznie opracowanym harmonogramem spotkań z rodzicami);
 8. b. indywidualne rozmowy z nauczycielami, pedagogiem, psychologiem i dyrekcją
 9. na życzenie rodziców (prawnych opiekunów);
 10. c. rozmowy na pisemne wezwania z inicjatywy wychowawcy klasy, pedagoga lub
 11. dyrekcji (zapis w dzienniczku ucznia, pismo wychodzące przez sekretariat);
 12. d. wizyty nauczycieli w domach rodzinnych;
 13. e. kontakty telefoniczne;
 14. f. wystawy prac i wytworów uczniów.
 15. 3. Rodzice nie uczestniczący w większości dni otwartych i zebrań, którzy nie kontaktują
 16. się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne
 17. nie mogąw żadnym wypadku, kwestionować oceny powołując się na brak informacji
 18. o postępach w nauce dziecka oraz przewidywanych dla niego ocenach semestralnych lub rocznych.
 19. 4. W stosunku do dzieci o złożonych niepełnosprawnościach o wyborze systemu
 20. oceniania i formie oceny semestralnej i końcoworocznej, na dany etap edukacyjny,
 21. decyduje zespół w składzie:
 22. a. nauczyciel – wychowawca
 23. b. kierownik internatu
 24. c. nauczyciel przedmiotu
 25. 5. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji
 26. śródrocznej i rocznej oraz w sprawie promocji uczniów i ukończenia szkoły.

 

DZIAŁ X
§ 9
WZORY DOKUMENTÓW
Wzór nr 3„Protokół egzaminu klasyfikacyjnego”
Wzór nr 4 Protokół egzaminu sprawdzającego”
Wzór nr 5 „„Protokół z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania”
Wzór nr 6 „Protokół egzaminu poprawkowego

 

 

Wzór nr 3

PROTOKÓŁ

EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

Imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin:

W dniu .............. ………………..       .został przeprowadzony egzamin klasyfikacyjny

ucznia.......................................................................................... z klasy............................ …….

z przedmiotu...................................................... w zakresie materiału................................. …….

semestru roku szkolnego................................... …

Część pisemna zawierała następujące pytania (zadania, ćwiczenia praktyczne):

............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
Część ustna zawierała następujące pytania (zadania, ćwiczenia):
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
Z części pisemnej uczeń uzyskał ocenę............................................................................... …….
Z części ustnej uczeń uzyskał ocenę.................................................................................... …….
Stopień z egzaminu……………………………………………………………………………
Podpisy nauczycieli przeprowadzających egzamin

                        Wzór nr 4

 

 

 

 

PROTOKÓŁ

EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

 

Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący (funkcja)................................................................................................... …….

Członkowie:

                            1)............................................................................................................. …….

                            2)............................................................................................................. …….

                            3)............................................................................................................. …….

Przeprowadziła w dniu …………………………egzamin klasyfikacyjny

ucznia.......................................................................................... z klasy............................ …….

z przedmiotu...................................................... w zakresie materiału................................. …….

semestru roku szkolnego...................................

Część pisemna zawierała następujące pytania (zadania, ćwiczenia praktyczne):

............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
Część ustna zawierała następujące pytania (zadania, ćwiczenia):
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
............................................................................................................................................. …….
Po przeprowadzeniu egzaminu Komisja ustaliła:
Stopień ze sprawdzianu.................................................................
Komisja ustaliła roczną (śródroczną) ocenę na ...................................................................
Podpisy członków komisji
Przewodniczący.............................................................................
Członkowie       1)............................................. …………………………..
2)........................................... …………………………..
3)……………………........... …………………………..


Wzór nr 5

PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA KOMISJI USTALAJĄCEJ ROCZNĄ OCENĘ
KLASYFIKACYJNĄ ZACHOWANIA
Dnia  ………………………………………..odbyło się posiedzenie komisji w składzie:
Przewodniczący……………………………………………………
Członkowie:

w sprawie ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia …………………………………………………………….z klasy…………………………….
Wynik głosowania…………………………………………………………………………….
Komisja ustaliła…………………………………………………….. ocenę zachowania.
Uzasadnienie………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Członkowie
1…………………………………………………………..
2…………………………………………………………..
3…………………………………………………………..
4…………………………………………………………..
……………………………………………………………
Przewodniczący


                        Wzór nr 6

 

PROTOKÓŁ
EGZAMINU POPRAWKOWEGO
Komisja w składzie:
Przewodniczący (funkcja)…………………………………………………………………….
Nauczyciel egzaminujący…………………………………………………………………….
Członek…………………………………………………………………………………….......
przeprowadziła w dniu…………………………………………. .egzamin poprawkowy
ucznia………………………………………… z klasy ……………………………………….
przedmiotu…………………………………………….. w roku szkolnym…………………..
Część pisemna zawierała następujące zadania (pytania):
.................................................................................................................................................. …
.................................................................................................................................................. …
.................................................................................................................................................. …
.................................................................................................................................................. …
.................................................................................................................................................. …
.................................................................................................................................................. …
Część ustna zawierała następujące pytania (ćwiczenia praktyczne):
.................................................................................................................................................. …
.................................................................................................................................................. …
.................................................................................................................................................. …
.................................................................................................................................................. …
Z części pisemnej uczeń uzyskał ocenę……………………………………………………
Z części ustnej uczeń uzyskał ocenę……………………………………………………….
W wyniku egzaminu poprawkowego uczeń ……………………………………………….
uzyskał z ……………………………..ocenę…………………………………………….......

 

Członek Komisji

……………………

 

Egzaminujący

…………………….

 

Przewodniczący

………………………