REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

Gimnazjum Specjalnego w Trzciance

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Rada Rodziców, zwana dalej "Radą", reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Rada liczy trzy osoby.

2. Kadencja Rady trwa rok.

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4. Decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

II. Wybory do Rady

§ 3

1. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców.

2. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia należy
do obowiązków dyrektora.

3. Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

III. Władze Rady

§ 4

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 5

1. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń oraz za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym
przez Radę.

§ 6

Rada Rodziców składa coroczne sprawozdania ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

IV. Posiedzenia Rady

§ 7

1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania
7-dniowego terminu.

3. Posiedzenia Rady mogą buc również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek dyrektora, Rady Pedagogicznej
lub Samorządu Uczniowskiego.

§ 8

1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.

2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor lub inne osoby zaproszone
przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej 2/3 członków Rady.

§ 9

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania
na następnym posiedzeniu Rady.

V. Podejmowanie uchwał

§ 10

1. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 11

Uchwały numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 12

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

VI. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 13

1. Członkowie Rady mają prawo:

• dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczo-opiekunczego,
poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

• wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.

• głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

• członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.

VII. Fundusze Rady

§ 14

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

§ 15

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w planie finansowym wydatków.

§ 16

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

• dyrektor,

• Rada Pedagogiczna,

• Samorząd Uczniowski

§ 17

1. Rada ma wydzielone konto bankowe. Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego
i zastępcę. Propozycje składki na dany rok szkolny przedstawia Rada Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu przez każdego z rodziców.

2. Zgromadzone środki Rady Rodziców wydatkowane są na potrzeby szkoły określone w ramowym preliminarzu wydatków Rady Rodziców.

3. Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Obsługę księgowo-rachunkową funduszy Rady Rodziców, prowadzenie księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie
z zatwierdzonym preliminarzem powierza się skarbnikowi. Rada także opracowuje zakres czynności odpowiedzialności skarbnika.

§ 18

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 19

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną Rada rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy, zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami szkoły ustaloną
w statucie szkoły.

3. Członkowie Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Plan Pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Dział pracy

Zadania

Termin wykonania Odpowiedzialny Uwagi

Organizacja pracy

Zebranie rodziców – powołanie przedstawicieli rodziców uczniów kl. I

Ustalenie wysokości składek uczniowskich.

Rejestrowanie składek. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.

Systematyczne wpłacanie składek na książeczkę oszczędnościową.

4 IX

 

13 X

 

opiekun R.R.

 

opiekun

 

Prowadzenie dokumentacji

Opracowanie planu pracy R.R. z udziałem rodziców.

Opracowanie regulaminu R.R.

Opracowanie wniosków do Rocznego Planu Pracy SOSzW na rok szkolny 2014/2015

X 2014

X 2014

VI 2014

nauczyciele wychowawcy

Współpraca
z rodzicami

Czynne włączenie rodziców do współpracy ze szkołą przez informowanie rodziców o problemach szkoły i szukanie sposobów ich rozwiązania.

Preorientacja zawodowa – udział rodziców w nawiązywaniu kontaktów
ze szkołami zawodowymi.

Pedagogizacja rodziców w zakresie:
a) wybór zawodu przez uczniów kl. III
b) zagrożenia czyhające na dzieci we współczesnym świecie (narkomania, alkoholizm, patologiem społeczne – rozpoznanie i zapobieganie.

Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne

cały rok

 

III

 

II semestr

 

cały rok

 

wychowawcy klas

 

wychowawcy klas

 

wychowawcy

 

opiekun

Rady Rodziców

Opiekunowie Rady Rodziców


Katarzyna Podgórska
Sylwia Dębowska