W szkole realizujemy system nauczania indywidualnego, obejmujący uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Decyzję w tej sprawie wydaje Starosta Powiatu Garwolińskiego. Podstawą wydania decyzji jest orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przez zespół orzekający działający w poradni oraz wniosek rodziców.
Dyrektor szkoły organizuje zajęcia w sposób zapewniający realizację wskazań wynikających
z potrzeb edukacyjnych oraz zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez jednego lub kilku nauczycieli szkoły w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym.